Regulamin

kajak

 1. Wypożyczamy czysty i zadbany sprzęt i taki należy nam zwrócić.
 2. Nie przestrzeganie naszego regulaminu zwalnia nas
  z obowiązku wykonania usługi dla klienta !!!
 3. Przed wypożyczeniem sprzętu wodnego pobieramy
  z góry opłaty za wypożyczenie kajaków   i transport.
 4. Pobieramy opłatę za wypożyczenie zamówionych kajaków, z których osoba zamawiająca rezygnuje w przypadku, gdy osoba zamawiająca kajaki rezygnuje z jednego lub kilku zamówionych kajaków   w dniu spływu lub podczas spływu i rezygnacja nie jest spowodowana załamaniem pogody.
 5. O rezygnacji z kajaka zamówionego należy poinformować naszą firmę minimum
  3 dni przed planowanym spływem (wypożyczeniem).
 6. Nasza firma zwraca opłatę pobraną przed spływem za transport kajaków,
  jeżeli trasa transportu jest krótsza , niż ustalono przed spływem.
 7. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalni.
 8. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 9. Spływy organizuje Biuro Turystyczne zgodnie z planem spływów na dany rok.
  (istnieje możliwość organizacji spływów na zamówienie klientów indywidualnych, firm, urzędów, szkół itp.)
 10. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
  (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
  Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 11. Podczas korzystania na spływie kajakowym ze sprzętu pływającego naszej wypożyczalni obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu i narkotyków !!!.
 12. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego stosownego oświadczenia, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości.
  Z momentem podpisania w/w dokumentu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną(za sprzęt zagubiony, zatopiony, skradziony, zniszczony, uszkodzony). Pełny (z dostawą) koszt zakupu tej samej klasy sprzętu lub sam dokonuje zakupu lub naprawy z dostawą do miejsca wypożyczalni Żagań ul Nocznickiego 34a do 7 dni od daty zakończenia spływu.
 13. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi
  w niniejszym regulaminie.
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 15. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia powodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 16. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
  Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest twierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 17. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 18. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 19. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 20. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę
  w wysokości 100% wielokrotności opłat za dodatkowy czas użytkowania- należności za wypożyczenie.
 21. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 22. Korzystając z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie,
  rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej.
 23. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 24. Zorganizowane grupy szkolne, młodzieży tylko pod opieką własnych instruktorów.
 25. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 26. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 27. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 28. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 29. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 30. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Zniszczenie lub uszkodzenie kajaka (w zależności od stopnia uszkodzeń) do 2590 zł. Zniszczenie lub zagubienie wiosła do 150 zł.
  Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej do 90 zł.
 31. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 32. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie
  i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
 33. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego. Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji,  w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

Użytkownikom sprzętu zabrania się:

 1. Kąpieli podczas pływania kajakiem.
 2. Wędkowania z kajaków.
 3. Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.
 4. Picia alkoholu i zażywania środków odurzających w czasie dysponowania kajakiem.
 5. Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.

Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej
  i sportowej.
 2. Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.
 3. Opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania.
 4. Zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany.
 5. Kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.
Reklama