Oświadczenie

Żagań, dnia ………………………….. 201….r

Oświadczenie

Zapoznałem /łam się z Regulaminem wypożyczalni sprzętu wodnego PHU RAWA oraz cennikiem. Ww. dokumenty akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania.

Imię Nazwisko wypożyczającego ………………………………………………………

Nr dokumentu …………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

Sprzęt: ……………………………………… Ilość………………………………………..

Wiosła………………………………………. Ilość ………………………………………..

Kamizelki ………………………………..… Ilość ………………………………………..

Inny sprzęt ………………………………………………………………….Ilość ……….

Podpis wypożyczającego                                     Podpis pracownika wypożyczalni

……………………………                                          ………………………………………

. Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych Wypożyczający wyraża zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnienie
i przechowywanie danych osobowych oraz swojego utrwalonego wizerunku dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez Firmę PHU RAWA, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.

Oświadczenie drukowanie

Reklama